Followers

Google+ Followers

Monday, 21 April 2014

Ascension Eaerh är tillbaka! Personligt meddelande från Greg Giles!

Ascension Eaerh är tillbaka!

Personligt meddelande från Greg Giles!Hej alla!. Jag hoppas ni alla har mått bra under de veckor jag har varit borta. Som många av er har märkt så raderade jag min blogg och även min Facebook-sida utan föregående meddelande till någon av er, och jag försvann i natten. Jag vill att ni alla skall veta att dessa åtgärder inte har utförts villigt. Jag skulle aldrig göra det mot er, mina betrodda vänner och alla som har följt de artiklar, historier och nya händelser som jag delar med mig av här på Ascension Earth..

Jag kommer inte att gå in i detalj av det som hände, och jag vill inte diskutera motivationen hos dem som tvingade mig genom att använda våld, att ta bort alla mina år av hårt arbete här på min hemsida och även tvingade mig att ta bort min sida på Facebook. Där var jag ansluten till tusentals andra som bara ville göra en positiv skillnad i världen genom kärlek, hårt arbete och en fredlig medborgerlig plikt. Jag kan inte lova att de inte kommer att tvinga mig till att ta bort den här sidan igen, eller att återigen tvinga mig att ta bort min Facebook-sida, men det är en underbar känsla att vara tillbaka med er alla, mina vänner och min familj.

För alla er som undrat över varför min blogg har haft så många drastiska förändringar i t ex formatet, såsom att gå från en plats där jag delade mitt eget arbete som kanal, till en site där jag delade arbetet med andra kanaler, till en site som delade innehåll av en erkänt pessimistisk syn på vårt nuvarande tillstånd, till en plats som delade ett innehåll som utforskade mysterier och dold kunskap om vår värld, så håller jag med er om alltihop. Min blogg har upplevt en virvlande karusell av metamorfoser.

Allt detta är mycket lätt att förklara, och kanske jag borde ha visat modet att avslöja dessa skäl för er för länge sedan. Ni förstår, dessa individer, denna grupp, som har trakasserat mig och förföljt mig under mer än 6-7 år nu, var den bakomliggande orsaken till var och en av ändringarna av formatet på den här bloggen. Denna grupp av människor använder tortyr, våld, hot, skrämsel, tvång, manipulation och ständiga trakasserier för att få vad de vill – och jag har personligen upplevt var och en av dessa metoder.

De har hävdat att denna blogg gör dem nervösa, att de inte vet vad jag kommer att tala om för er nästa gång. Ni förstår, jag kanske vet mer än vad jag delar med er på den här sidan, men i ett erbjudande om fred med dessa människor så behåller jag vissa saker för mig själv. Det är mitt fredserbjudande till den här gruppen, även om de inte uppskattar detta alls, för gång på gång kräver de mer och de kontinuerligt skymfar, hotar och trakasserar de mig. Jag vet inte exakt vem de är, eller vad de kallar sig själva. Jag vill vara tydlig med det, och jag kommer aldrig att spekulera om detta här.

Jag vill att ni alla skall veta en sak, anta inte automatiskt att de människor som förföljer och trakasserar mig, och även gör mig illa, inte vill att ni skall läsa den typen av innehåll som jag delar med mig av på min blogg. Vad de oroar sig för är att jag kommer att använda min blogg till att dela mina erfarenheter med er som jag personligen har upplevt, och all deras trakasseri och skrämseltaktik och användande av våld var deras sätt att tvinga mig in i isolering från er alla. Jag vill också göra det klart att deras trakasserier kommer att fortsätta oavsett jag tar bort den här bloggen eller inte. Detta lärde jag mig i morse, och det är därför jag bestämde mig för att återlansera Ascension Earth.

Jag skulle mycket uppskatta er hjälp med att dela med er av detta personliga meddelande till era vänner som har läst min blogg tidigare. Jag ser fram emot att upptäcka vad jag missat under de senaste tre veckorna, och jag förstår att jag har mycket att ta igen eftersom så mycket har hänt när jag varit borta.

Det är underbart att vara tillbaka med er alla igen, och jag ser även fram emot att få knyta kontakt igen med alla på min Facebook-sida. För alla dem som önskar ta kontakt med mig på Facebook går jag regelbundet igenom mina vänners namn. Detta är det enda skälet till att jag inte omedelbart accepterar en vänförfrågan från alla dem som är av kärlek och frid.

Det är underbart att vara tillbaka igen med er alla.

Er vän GregÖversättning Gertie Dahlberg.
Friday, 18 April 2014

ASCENSION EARTH IS BACK! A Personal Message from Greg Giles

Hello everyone, I hope you have all been well the last few weeks I have been gone. As many of you may have noticed, I deleted my blog and I deleted my Facebook page without any prior notice to any of you and I disappeared into the night. I want you all to know these actions were not conducted willingly. I would never do that to any of you, my trusted friends and everyone who has followed the articles, stories and news events I share here at Ascension Earth. I will not go into detail of what transpired, and I will not discuss the motivations of those who forced me, using violence, to delete all my years of hard work here at my website and also forced me to delete my Facebook page where I have connected to thousands of others who just want to make a positive difference in the world through love, hard work, and peaceful civic duty. I cannot promise they will not force me to delete this website again or once again force me to delete my Facebook page, but it is a wonderful feeling to be back with you all, my friends and family.

For all of you who have wondered why my blog has seen so many drastic changes in format, such as going from a site where I shared my own work as a channel, to a site that shared the work of other channels, to a site that shared content of an admittedly pessimistic view of our current state, to a site that shared content that explored the mysteries and hidden knowledge of our world; I agree with you all, my blog has experienced a whirling carousel of metamorphosis. This is all very easy to explain, and perhaps I should have shown the courage to reveal those reasons to you long ago. You see, these individuals, this group that has been harassing me and stalking me for over 6 or 7 years now, was the underlying cause for each of the changes to the format of this blog. This group uses torture, violence, threats, intimidation, coercion, manipulation and constant harassment to get what they want, and I have personally experienced each of these methods. They have claimed that this blog makes them nervous, that they do not know what I am going to tell you all next. You see, I may know more than I share with you on this blog, but in an offer of peace with these people I keep some things to myself. That is my peace offering to this group, though they appreciate this not, as time and again they demand more, and continuously abuse, menace and harass me. I do not know who they are precisely, or what they refer to themselves as, I wish to be clear about that, and I won't ever speculate here about that subject.

I do want you all to know one thing; do not automatically assume that the people who are stalking me and harassing me and even hurting me do not want you to read the type of content I share here on my blog. What they are concerned with is that I will use my blog to share with you things I have personally experienced, and all their harassment and intimidation and uses of violence were their way to force me to into isolation from all of you. I also wish to make it clear that their harassment will continue whether I delete this blog or not. That I learned this morning, and that is why I decided to relaunch Ascension Earth.

I would greatly appreciate your help in sharing this personal message by using the share buttons below, as I have now completely lost the small viewer-ship this site once enjoyed after years of hard work. I'm looking so forward to discovering what I have missed over the past 3 weeks and I see I have a lot of catching up to do, as so much has happened while I have been away.

It is wonderful to be back with you all again, and I look so forward to getting reacquainted with everyone here and on my Facebook page. For all those who wish to connect on Facebook, I am regularly over my friends limit, and this is the only reason I do not immediately accept a friend request from all those who are of love and peace.

Its wonderful to be back with you all.
Your friend,
Greg inv


Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
In Swedish

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
In Swedish

SHELDAN NIDLE

SHELDAN NIDLE
In Swedish

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
In Swedish

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
In Swedish

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
In Swedish